1 തിരുവനന്തപുരം


2 കൊല്ലം


3 പത്തനംതിട്ട


4 ആലപ്പുഴ


5 ഇടുക്കി


6 കോട്ടയം


7 എറണാകുളം


8 തൃശ്ശൂര്‍


9 പാലക്കാട്


10.മലപ്പുറം


11.കോഴിക്കോട്


12 കണ്ണൂര്‍


13 വയനാട്


14 കാസര്‍കോട്